ขั้นตอนการเรียน
E-learning

ขั้นตอนการเรียน E-learning

เรียนรู้ขั้นตอนการศึกษา

 1. นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาที่ต้องการ : 1 ชุดวิชา มี 3 รายวิชา 
 2. แจ้งฝ่ายทะเบียน-การเงิน/ ส่งสลิปชำระเงิน : หลังจากฝ่ายทะเบียนได้รับชำระเงินแล้ว จะออกรหัส Code/ Password การเข้าเรียนชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้เข้าศึกษา
 3. เข้า www.bjr-elearning.com : คลิกที่ Banner รายวิชา>>แล้วใส่ รหัสเข้าศึกษา Password เพื่อเข้าศึกษา ระบบจะให้นักศึกษา กรอกชื่อ รหัสนักศึกษา Email ของตนเอง
 4. นักศึกษาดูคลิปแนะนำรายวิชา (โดย อ.ผู้สอน) : คลิปแนะนำรายวิชาความยาวไม่เกิน 5 นาที อาจารย์ประจำร้ายวิชาจะมาอธิบายเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อศึกษาจบ
 5. นักศึกษาเข้าศึกษาเนื้อหาวิชาใน E-Book/ PowerPoint/ MindMap/ แผนผังภาพ/ บทความ : นักศึกษาคลิ้ก E-Book เพื่อเข้าอ่านเนื้อหา รายละเอียดของรายวิชา และอาจมีแบบฝึกหัดให้ทำท้ายบท (30 คะแนน) ส่ง E-mail ให้ อาจารย์เจ้าของรายวิชาตรวจให้คะแนน (จะมี email อาจารย์ระบุไว้ให้ในแบบฝึกหัด)
 6. นักศึกษาเข้าศึกษาเนื้อหาวิชาใน VDO-Clip : ในคลิป VDO อาจารย์จะมาบรรยายประกอบ Power Point หรือ สาธิตเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดู เป็นระยะเวลา 30 นาที – 1 ชั่วโมง อาจมีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาทำส่งทาง E-mail ของอาจารย์ (30 คะแนน)
 7. หลังดูคลิปตามข้อ 6. แล้ว นักศึกษาลองทำข้อสอบทดลอง 20 ข้อ : ในข้อสอบทดลองจะมีเฉลย ให้ดูท้ายแบบทดสอบ (ลองทดสอบความเข้าใจของตนเอง หากได้คะแนนน้อยกว่า 60  ให้กลับไปศึกษาตามข้อ 5 และ 6 ใหม่อีกรอบ)
 8. Teacher Encounter พบหน้าอาจารย์ประจำวิชา/ เจ้าของวิชา : Techer Encounter คือ การประชุม Zoom พูดคุยสดกับอาจารย์ประจำวิชา โดยนักศึกษาสามารถลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามตาราง Encounter ใน Website – หน้าประกาศข่าว
 9. นักศึกษาทำข้อสอบวัดผล/ ประเมินผล รอบที่ 1 : หลังจาก Encounter แล้ว อาจารย์ผู้สอนจะให้รหัสทำข้อสอบประเมินผลกับนักศึกษา (เป็นรหัสที่ 2) เพื่อใช้ในการ Log in เข้าทำข้อสอบ (40 คะแนน)
 10. นักศึกษารอผลสอบ 3 วัน อาจารย์จะแจ้งผลให้นักศึกษาทราบ ทาง E-mail ของนักศึกษา : หากผลการสอบของนักศึกษาไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถทำข้อสอบช้ำได้อีกครั้งโดยคลิกที่ข้อสอบ และใส่รหัสเดิมเข้าสอบอีกครั้ง
  (หากคะแนนรวมไม่ผ่านอีกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรายวิชานั้น)

         **พบปัญหาในขั้นตอนนี้ : โทร.080-494-4241, โทร.089-454-9546, 083-223-4092

เกณฑ์การประเมินผล

 1. ทำแบบฝึกหัดท้าย E-Book ส่ง มีคะแนน 30 คะแนน

 2. ทำแบบฝึกหัดท้าย VDO-Clip ส่ง มีคะแนน 30 คะแนน

 3. ทำข้อสอบประเมินผล มีคะแนน 40 คะแนน

 4. นำคะแนนทุกขั้นตอนมารวมกัน

  (<60 : ไม่ผ่าน)

  (60-69 : เกรด C)

  (70-79 : เกรด B)

  (80-100 : เกรด A)

 5. หากคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60 จะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษาในวิชานั้นใหม่อีกครั้ง

          พบปัญหาในขั้นตอนนี้ : โทร.080-494-4241, โทร.089-454-9546, 083-223-4092