คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

Management

    โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ได้เปิดรูปแบบการเรียน การสอนในรูปแบบใหม่ คือ Benjarak E-Learning เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ที่มีปัจจัย ข้อจำกัด และความต้องการในรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป เช่น คนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย,นักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ,คนทำงานประจำ,หรือทำงานส่งตัวเองเรียน ทำให้ไม่ต้องลาออกจากงาน ก็สามารถมาเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่วยงานการแพทย์ ในโรงพยาบาล ของโรงเรียนได้

    ด้วยหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้ง 3 หลักสูตร คือ 1.Thai Caregiver Program 2. Japanese Caregiver Program 3.Japanese Language Program ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานธุรกิจสุขภาพ(ยิ่งมีโรคระบาดมาก ยิ่งต้องการบุคลากรทางการแพทย์มาก) เรียนจบแล้ว จึงมีโอกาสมีงานทำสูงกว่าสาขาวิชาชีพอื่นๆ

    ในเนื้อหาของทั้ง 3 หลักสูตร ทางโรงเรียนฯ ได้พิจารณาว่า ยังคงมีเนื้อหาการเรียนรู้ในบางส่วน ที่สามารถนำมาจัดรูปแบบการเรียนในแบบออนไลน์ได้

    โดยทำการสอนแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bjr-elearning.com ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ในทั้ง 3 หลักสูตรตามอัธยาศัย ตามเวลาข้อจำกัดของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการทำงานประจำ หรือการเรียนอยู่ในระบบอื่นๆได้ โดยไม่ต้องทิ้ง หรือตัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งออกไป หรือไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการทำงานประจำ จนกว่าจะเข้าถึงช่วงเวลาของการเรียนในภาคปฏิบัติซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากนัก จึงค่อยปรับเข้ามาสู่การเรียนแบบ Onsite ในโรงเรียนจริงๆ

    โดยในระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัยทั้งหมดนี้ ยังได้ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนได้สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม จากช่วงเวลาทั้ง 4 ไตรมาสของปี(เลือกมาเรียนในภาคปฏิบัติแบบ Onsite) เพื่อตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในภาคปฏิบัติแบบ Onsite ได้ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

026

นายไพบูลย์ ทวีชัยถาวร

ประธานบริหาร

• โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
• โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย
• ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ UNH Nursing Home

DSC00171

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต
DSC00160

นางนวลน้อย เลิศตระกูล

ผู้บริหารหลักสูตร/ครูใหญ่
P2 copy

นางสรินยา อุดมไพรพฤกษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

(ป.ตรี-บริหารธุรกิจ การตลาด/ ป.โท-บริหารธุรกิจ)

DSC00159

นางสาวศุภธินันท์ สอนตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปกครองและทรัพยากรบุคคล

(ป.ตรี บริหารธุรกิจ)

P1 copy

นางสาวนภัสนันท์ นาฏยปฏิรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการญี่ปุ่น

(ป.ตรี-มนุษยศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ ป.โท-บริหารธุรกิจ)

อ.ธาริน

นางธาริน ชิยวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการญี่ปุ่น

พยาบาลวิชาชีพ

DSC00163

ดร.ณัฐณิชา ทองใบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการญี่ปุ่น

พยาบาลวิชาชีพ