ครูผู้สอน

แนะนำครูผู้สอน

Overview

Thai Caregiver Program

โปรแกรมผู้ดูแลชาวไทย

    หลักสูตรการบูรณาการดูแลผู้ป่วยทั่วไป เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ (Thai Caregiver Program) มีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี โดยเนื้อหาการเรียนเกี่ยวข้องกับ การช่วยงานทางการแพทย์ การพยาบาล และวิชาชีพเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วไป เช่า เภสัชกร นักรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต้น ผู้ที่เรียนจบในหลักสูตรนี้ จะถูกส่งตัวเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น

  • ผู้ช่วยงานการแพทย์
  • ผู้ช่วยงานการพยาบาล
  • ผู้ช่วยเภสัชกร
  • ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการรังสีการแพทย์
  • ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

หรือผู้ช่วยทันตแพทย์

Japanese Caregiver Program

โปรแกรมผู้ดูแลชาวญี่ปุ่น

    หลักสูตรการบูรณาการดูแลผู้ป่วยทั่วไป และผู้สูงอายุ รูปแบบสำหรับประเทศญี่ปุ่น  (Japanese Caregiver Program) เพื่อผลิตบุคลากร พนักงานผู้ช่วยงานการแพทย์และการพยาบาล/ กายภาพบำบัด ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลประเทศญี่ปุ่น  มีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี (หนึ่งปี) โดยเนื้อหาการเรียนเกี่ยวข้องกับ การช่วยงานทางการแพทย์ การพยาบาล และกายภาพบำบัดการฟื้นฟูสุขภาพในด้านต่างๆ ผู้ที่เรียนจบในหลักสูตรนี้ จะถูกส่งตัวเข้าทำงานในโรงพยาบาล ณ ประเทศญี่ปุ่น ในตำแหน่งต่างๆ เช่น

  • ผู้ช่วยงานการแพทย์
  • ผู้ช่วยงานการพยาบาล
  • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด

Thai Caregiver Program

DSC00171

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน/ ผู้รับใบอนุญาต
DSC00160

ครูใหญ่นวลน้อย เลิศตระกูล

ครูใหญ่
DSC00163

ดร.ณัฐณิชา ทองใบ

อาจารย์วิชาพยาบาล
P1 copy

นางสาวนภัสนันท์ นาฏยปฏิรัตน์

อาจารย์วิชาสังคม/ ภาษาไทย
DSC00159

นางสาวศุภธินันท์ สอนตา

อาจารย์วิชากฎหมาย

Japanese Caregiver Program

DSC00171

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน/ ผู้รับใบอนุญาต
อ.ธาริน

นางธาริน ชินวงศ์

อาจารย์วิชาการดูแลผู้สูงอายุ
กัญญ์กรณัฏฐ์ พิมพ์โยธา-2

นางสาวกัญญ์กรณัฏฐ์ พิมพ์โยธา (ビー先生)

อาจารย์วิชาภาษาญี่ปุ่น
วริสรา จารีต-2

นางสาววริสรา จารีต (ジャー先生)

อาจารย์วิชาภาษาญี่ปุ่น
NOZAKI Mitsuhiro-2

Mr.Nozaki Mitsuhiro (野崎先生)

อาจารย์วิชาภาษาญี่ปุ่น
P1 copy

นางสาวนภัสนันท์ นาฏยปฏิรัตน์

อาจารย์วิชาสังคม/ วัฒนธรรมญี่ปุ่น