0(0)

วิชากีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ | อ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

3 Lessons

วิชากีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ | อ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

กีฬาเพื่อสุขภาพ (สำหรับผู้สูงอายุ ) 1 | อ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์43:55
กีฬาเพื่อสุขภาพ (สำหรับผู้สูงอายุ ) 2 | อ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์42:09
แบบฝึกหัด ท้ายบท Clip VDO
แบบฝึกหัด ท้ายบท E-Book
Encounter (พบอาจารย์ผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบปลายภาค ( Final Examination)

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.