0(0)

การสอบประเมินทักษะเฉพาะทางด้านการดูแลบริบาล ทักษะการดูแลบริบาลและภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลบริบาล | Japanere for nursing works in Japan

  • Course level: Intermediate

Description


หน้า 204 – 265  แบ่งออกเป็น 8 พาร์ท


Ep.1 คำศัพท์หน้า 204 – 208, 212 – 213  | ทำแบบฝึกหัด 209 – 211, 214-216 ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.1
Ep.2 คำศัพท์หน้า 217, 221 | ทำแบบฝึกหัด 218 – 220, 222 – 225 ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.2
Ep.3 คำศัพท์หน้า 226 | ทำแบบฝึกหัด 227 – 232 ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.3
Ep.4 คำศัพท์หน้า 233 | ทำแบบฝึกหัด 234 – 238 ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.4
Ep.5 คำศัพท์หน้า 240 – 241 | ทำแบบฝึกหัด 242 -247 ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.5
Ep.6 คำศัพท์หน้า 240 – 241 | ทำแบบฝึกหัด 248 – 253 ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.6
Ep.7 คำศัพท์หน้า 240 – 241  | ทำแบบฝึกหัด 254 – 260 ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.7
Ep.8 คำศัพท์หน้า 240 – 241  | ทำแบบฝึกหัด 261 – 265ดูเฉลย + คำอธิบาย EP.8

Topics for this course

9 Lessons

การสอบประเมินทักษะเฉพาะทางด้านการดูแลบริบาล

การสอบประเมินทักษะเฉพาะทางด้านการดูแลบริบาลมีอะไรบ้าง ??11:33
เฉลย และอธิบาย EP.1 แบบฝึกหัดหน้า 209 ~ 21617:12
เฉลย และอธิบาย EP.2 แบบฝึกหัดหน้า 218 ~ 22517:29
เฉลย และอธิบาย EP.3 แบบฝึกหัดหน้า 227 ~ 23216:06
เฉลย และอธิบาย EP.4 แบบฝึกหัดหน้า 234 ~ 23814:46
เฉลย และอธิบาย EP.5 แบบฝึกหัดหน้า 242 ~ 24717:41
เฉลย และอธิบาย EP.6 แบบฝึกหัดหน้า 248 ~ 25317:28
เฉลย และอธิบาย EP.7 แบบฝึกหัดหน้า 254 ~ 26020:10
เฉลย และอธิบาย EP.8 แบบฝึกหัดหน้า 261 ~ 26514:15

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.