0(0)

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 อ.ณัฐณิชา ทองใบ

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

7 Lessons

วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบประสาท22:27
ระบบประสาท 20 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบกล้ามเนื้อ19:30
ระบบกล้ามเนื้อ 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบกระดูก9:13
ระบบกระดูก 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบผิวหนัง00:00:00
ระบบปกคลุมร่างกาย (5 ข้อ) ผิวหนัง
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบสืบพันธ์ชาย00:00:00
ระบบสืบพันธ์เพศชาย 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบสืบพันธ์หญิง00:00:00
ระบบสืบพันธ์เพศหญิง 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบทางเดินปัจสสาวะ00:00:00
ระบบทางเดินปัสสาวะ 20 ข้อ
Encounter Points
ข้อสอบ Final 50 ข้อ 25 คะแนน ช่วงที่ 1
ข้อสอบ Final 50 ข้อ 25 คะแนน ช่วงที่ 2
Encounter (พบครูผู้สอน)

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.