Assignments

จงทำแบบทดสอบนี้ตามเอกสารแนบที่กำหนด  Due date: 01/12/21 Time: 16.00 

Encounter Points

ให้นักเรียนแจ้ง  ชื่อ – นามสกุล รหัสนักเรียน  หลักสูตร     เพื่อให้คะแนน Encounter Points หลักจากที่นักเรียนได้เข้าพบกับครูผู้สอนแล้ว 

Encounter Points

ให้นักเรียนแจ้ง  ชื่อ – นามสกุล รหัสนักเรียน  หลักสูตร     เพื่อให้คะแนน Encounter Points หลักจากที่นักเรียนได้เข้าพบกับครูผู้สอนแล้ว 

Encounter Points

ให้นักเรียนแจ้ง  ชื่อ – นามสกุล รหัสนักเรียน  หลักสูตร     เพื่อให้คะแนน Encounter Points หลักจากที่นักเรียนได้เข้าพบกับครูผู้สอนแล้ว