ประกาศ: แจ้งการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา2564-2565

ประกาศ: แจ้งการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา2564-2565

เรื่อง :รายการตรวจสุขภาพ เพื่อขอใบรับรองแพทย์

ตามรายละเอียดในประกาศ