เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รร.เบญจรักษ์รวมชัย

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดย นพ.ชุตินันท์  พรหมมินทร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ และทนพ.ไพรัตน์  อุดมไพรพฤกษ์ นักเทคนิคการแพทย์  ได้พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ “พนักงานผู้ช่วยการแพทย์” แต่ละสาขาของโรงพยาบาลในเครือเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการเป็นผู้ช่วยของบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น แพทย์  พยาบาล เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ขึ้นมาโดยความร่วมมือของทีมแพทย์ พยาบาล ในกลุ่มเครือชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิต  และฝึกอบรม ผู้สนใจ โดยรับผู้จบคุณวุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา โดยรับผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 35 ปี  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ 1 ปี และเมื่อจบการฝึกอบรมก็จะจัดส่งเข้าทำงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ที่สนใจ

ภายในระยะเวลาไม่นาน เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ทั่วที่ทราบข่าว และสนใจติดต่อเข้ามา เพื่อให้ทางโรงเรียนฯ เพิ่มจำนวนผู้รับการฝึกอบรม และจัดส่งให้เข้าทำงานในโรงพยาบาลของตนเอง ทางโรงเรียนฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เมื่อปี พ.ศ. 2551

ปรัชญาและเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ภาระหน้าที่ของโรงเรียน

ปรัชญา

ของโรงเรียน

“ สร้างทักษะวิชาชีพ  เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย   พัฒนาไกลสู่อาเซียน ”

คำอธิบาย

     สร้างทักษะวิชาชีพ หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนสื่อถึง ประเภทธุรกิจการศึกษาของโรงเรียนว่า เป็นการศึกษาวิชาชีพที่สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้เลย และเป็นอาชีพเฉพาะด้าน  ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการปฏิบัติ  จนสามารถประกอบอาชีพตามหลักสูตรของโรงเรียนได้

     เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย หมายถึง  หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพของโรงเรียน สามารถทำให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพได้  โดยโรงเรียนจะมีฝ่ายงานจัดหางาน  เป็นผู้ประสานกับภาคธุรกิจไว้รองรับผู้เรียนหลังจบหลักสูตร  ทำให้ผู้เรียนมีงานทำ  มีรายได้  คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถมีทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

     พัฒนาไกลสู่อาเซียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีแผนมุ่งรองรับการรวมกลุ่มทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม  การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2560 ซึ่งโรงเรียนอาจมีการปรับปรุงหลักสูตรในภาคภาษาอังกฤษ  ไว้รองรับผู้เรียนจากประชาคมอาเซียน  เมื่อมีความพร้อม

วิสัยทัศน์

(Vision )

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ  ในด้าน

  • การให้การศึกษา
  • การพัฒนาอาชีพ
  • การช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     
      โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับหนึ่ง ในทั้งด้านคุณภาพการศึกษา  การสร้างอาชีพที่หลากหลายในตลาดงานธุรกิจต่างๆ  สำรับรองรับผู้เรียน  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภาครัฐยกระดับคุณภาพ

      ชีวิตประชาชนไทย  ให้พร้อมเข้ารับทุกผลกระทบ ในอนาคตจากการเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

พันธกิจ

(Mission)

      มุ่งมั่นพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพทุกๆ ด้านในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนฯ  ให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และสังคมไทย

      โรงเรียนให้คำมั่นสัญญาต่อสังคม  ว่าจะปรับปรุงคุณภาพการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในทุกด้านของโรงเรียนให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และสังคมไทย  ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  หรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ

เป้าหมาย

ของโรงเรียน

      1) คุณภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพ    เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพต่างๆ  เช่นโรงพยาบาลต่างๆ   คลินิกศูนย์การแพทย์  โรงเรียนอนุบาล   และศูนย์ดูแลเด็ก หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ    (> ร้อยละ 90  ของผู้สำเร็จหลักสูตร  ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการ)  

      2) คุณภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพ    เป็นที่ยอมรับของนักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น  โรงเรียนมัธยม  วิทยาลัย  หรือประชาชนทั่วไป  จนได้รับความเชื่อถือสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกปี  (มีนักเรียนสมัครเพิ่มขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)